กฟผ. เปิดค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว

หวังสร้างความตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

030561-2-1

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) เป็นประธานเปิด “ค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว รู้คิด รู้ใช้ ใจพลังงาน ปี 2” โดยมี นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ (กทค - ค.) ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดค่ายฯ และมีผู้บริหารในสายงานรองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ (อสอ.) นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า (อปฟ.) และผู้ปฏิบัติงานที่นำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

030561-2-2

     นายธาตรี ริ้วเจริญ ชคส. กล่าวว่า การที่เยาวชนมาเข้าค่ายห้องเรียนสีเขียวนั้น เรียกได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผ่านการเรียนรู้จากฐานต่างๆ ทั้งเรื่องที่มาของไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย ความแตกต่างของการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท ฉลากเบอร์ 5 คืออะไร ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้จากวิทยากรทั้ง 6 ฐาน โดยหวังว่าเยาวชนจะได้ประโยชน์ ได้ความรู้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ เพื่อนำไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันต่อไป 

030561-2-4

    นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ กทค - ค. กล่าวว่า ค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยเป็นการจัดต่อเนื่องในช่วงปิดเทอม เพื่อปลูกฝังในเรื่องการใช้พลังงานที่ดี มีประสิทธิภาพ รู้คุณค่า และการประหยัดพลังงาน อีกทั้งเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของพลังงานในปัจจุบัน สร้างทัศนคติและอุปนิสัยที่ดีในการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีวิทยากรจากครู อาจารย์ ในโรงเรียนเครือข่ายมาร่วมให้ความรู้กับเยาวชนผ่านฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า โดยจะได้รับทราบประโยชน์ต่างๆ ของไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้า ฐานที่ 2 อ.อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ฐานที่ 3 Smart Learning Energy & คิด คิด คิด พิชิต CO2 ฐานที่ 4 ห้องเรียนสีเขียวกับพลังงานทดแทน ฐานที่ 5 ห้องเรียนสีเขียวกับการเรียนรู้ธรรมชาติ และ ฐานที่ 6 ห้องเรียนสีเขียวกับสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้มีโอกาสสัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีอัดประจุไฟฟ้า พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดพลังงานบริเวณอาคาร ท.100 และ ท.102 อีกด้วย

030561-2-3

     สำหรับค่ายเยาวชนห้องเรียนสีเขียว รู้คิด รู้ใช้ ใจพลังงาน ปี 2 นั้น จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 โดยมีเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 54 คน ที่เป็นบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วม

carbonfoot bannerlabel5 banner