ห้องเรียนสีเขียวจับมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GLR 4933-edit

    วันที่ 25 เมษายน 2561 ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว” กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีนางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) เป็นประธานในพิธี มีโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 36 แห่ง จำนวนรวม 110 คน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

GLR 4948-edit

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

GLR 4926-edit

นางอังคณา สุขวิบูลย์ (อผช.) เป็นประธานในพิธี

carbonfoot bannerlabel5 banner