สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรกัมพูชา
เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีทั้ง ๒ ประเทศ
ผู้บริหาร กฟผ. ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงานการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวในกัมพูชา
 
 
pic1    
 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. นำโดย ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม ร่วมรับเสด็จฯ และ ถวายรายงานเรื่องการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล
 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีในด้านการศึกษา และสาธารณสุขระหว่าง ๒ ประเทศ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทอดพระเนตรและรับฟังรายงานเกี่ยวกับห้องเรียนสีเขียวในประเทศกัมพูชา โดยมีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) พร้อมด้วย นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า (อปฟ.) นายจิระศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า (อผช.) ซึ่งดูแลรับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีเขียว และผู้ปฏิบัติงานโครงการห้องเรียนสีเขียว ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จฯ
 
 
   ทั้งนี้ โครงการห้องเรียนสีเขียว ของ กฟผ. ได้ไปพัฒนาห้องเรียนสีเขียวไว้ ณ วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา เมื่อปี ๒๕๔๘ จำนวน ๑ ห้อง โดยเสด็จพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการเผยแพร่ห้องเรียนสีเขียวในต่างประเทศต่อไป โดยวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลังจากที่เสด็จฯ เยือนกัมพูชาครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยทรงเป็นราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ ทรงพระราชดำริพระราชทานความช่วยเหลือกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา  
 
pic3
 
carbonfoot bannerlabel5 banner