ปรัชญาการดำเนินงาน

ปรัชญาการดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยม มีดังนี้

 ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับคุณประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าเท่าเดิมหรือดีขึ้น โดยใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและจ่ายค่าไฟฟ้าน้อยลง

 ใช้วิธีจูงใจ โดยขอความร่วมมือ ไม่บังคับ


carbonfoot bannerlabel5 banner