กลยุทธ์ยุทธ์สู่ความสำเร็จ

                 งานการจัดการด้านการใช้ไฟฟฟ้าเมื่อ 20ปีที่แล้ว นับเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย กลยุทธ์ที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จด้านการประหยัดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของชาตินั้น กฟผ.ได้เลือกแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับชีวิต และอุปนิสัยของคนไทยด้วยการใช้ กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารประหยัดไฟฟ้า และอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า                
              

 

 

 

          อ. ที่หนึ่ง คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เป็นโครงการที่มุ่งมั้นรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทย เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมไปกับขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพต่ำโดยเริ่มต้นที่หลอดประหยัดไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่า "หลอดผอม" ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการทำให้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพต่ำหรือหลอดอ้วนหมดไปไปจากตลาด ทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้มีการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ได้แก่ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ บัลลาสต์ หลอดตะเกียบ และพัดลม โดยจะเดินหน้าส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆให้เป้นเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง  ให้แพร่หลายอย่างกว้างขวางและเพิ่มขึ้น อาทิหม้อหุงข้าว เตารีด และตู้แช่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ในการประหยัดพลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น โดยมี ฉลากเบอร์ 5 เป็นเครื่องหมายรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ


   

 

 

          อ. ที่สอง คือ อาคารประหยัดไฟฟ้า เป็นโครงการที่มุ่งมั้นรณรงค์ให้ผุ้ประกอบการธรุกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากตระหนักและให้ความสนใจด้านการประหยัดไฟฟ้าในอาคารต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งอาคารเก่าและอาคารใหม่ ด้วยการให้ความรู่ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำโครงการนำร่องเพื่อให้เห็นผล การประหยัดที่คุ้มค่าอย่างเป็นรู้ธรรมการจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ การจัดระบบการบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการปรับปรุงระบบป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร และการเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทจัดการพลังงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างถาวรต่อไป

 

          อ. ที่สาม คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า เป็นการปลูกจิตสำนึกและอุปนิสัยให้คนไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ด้วยการจัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นในระดับต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน ด้วยการใช้ไฟอย่างรู้คุณค่า ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพสุงสุด นอกจากนี้กฟผ.ยังได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีอุปนิสัยในการประหยัดไฟฟ้า อันจะส่งผลให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานในระยะยาวอย่างยั่งยืนตลอดไป

carbonfoot bannerlabel5 banner