วัตถุประสงค์ของ DSM

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการดังนี้

 ดำเนินการให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกในการประหยัดไฟฟ้า 
 จูงใจผุ้ผลิตภายในประเทศและผู้นำเข้าสินค้า ให้ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม
 สนับสนุนและแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดไฟฟ้าและบริหารการใช้ไฟฟ้า ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้และประเทศชาติโดยรวม
 เสริมสร้างขีดความสามารถให้องค์กรและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ให้สามารถดำเนินการให้บริการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิผลทั่วประเทศ

 

carbonfoot bannerlabel5 banner